Skip to main content
Webshop

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de
ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil
maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten
op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

darkaphotography
sjoerd van stratenstraat 2

8821 MC Kimswerd
Nederland

T +31 6 2687 5325
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KVK 92560148
BTW nummer NL004961825B23


Artikel 3 - Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en
bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden
bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg
aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden
kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en
derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in
geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan
blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en
zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te
worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen
van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van
deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn
deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie
en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het
aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden
berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het
gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst
kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.
Artikel 5 - De overeenkomst


De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst
van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen
of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals
van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding
inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst
een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden
van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door
de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het
product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is
hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar
te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen
middels het modelformulier of door middel van een ander
communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant
het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld
door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop
een feit.


Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste
14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping


Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product
reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden
via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de
consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle
wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt,
dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht


De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken;

voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs


Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële
markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen
heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product
volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 10 - Conformiteit en garantie


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2
maanden na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te
worden gemeld.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten
voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien
van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 - Levering en uitvoering


De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed
doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is
gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen
kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn
geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te
stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke
wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan
en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-
nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor
een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen
stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te
allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand
en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de
overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.


Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid
en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen
duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling


Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het
ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling


De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting
WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost
kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen.
Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via
https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een
oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur
aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is
bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende
uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald
dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om
klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
of repareren.


Artikel 15 - Geschillen


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te
worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.