Skip to main content
Webshop

Disclaimer

English click here

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.


English
We take the utmost care in compiling this website. By accessing this website, as well as the material and information contained herein, the user agrees to have read, understand, agree to and be bound by the terms and conditions set out below.

The user is responsible for choices he makes based on the information on the website as well as for the use of that information. The user cannot derive any rights from the information on the website. This website is for general information purposes and may be changed without prior permission or notice.

Intellectual Property
The content of this website, including texts, photos, illustrations, graphic material, (trade) names and logos, is protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right.

All ownership rights belong to us or our licensors. The information on this website may only be used by the user himself. In accordance with the aforementioned rights, the user is not legally permitted to transfer, reproduce, edit or distribute this information without the prior written permission of the holder(s) of the ownership right.

Linked Internet Websites
The user is advised that information on linked or referenced websites is not investigated or analyzed by us. We are not responsible for the information and/or content of any internet websites linked to this website. A link to another website is provided solely for the convenience of the user.

Accessing and using other internet websites linked to this website is at your own risk; We accept no obligation or liability in this regard. We reserve the right to change or remove any link or information on this website at any time.

No liability
We make every effort to include accurate and up-to-date information on this website, but cannot guarantee that the available information is complete or correct. Although we will endeavor to have this website permanently available, we cannot accept any liability for any consequences of the (temporary) unavailability of the website.

We expressly point out to the user that certain information comes from external sources. We expressly disclaim any liability based on breach of contract, tort, strict liability or any other legal basis, for all direct, indirect, incidental, consequential, additional and special damages, as well as for damages arising in any way from or in connection with the access to and use of this website, regardless of whether they were aware of the possibility (of occurrence) of such damage.